Kategoria «Przedawnienie długu»

Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia następuje tylko w określonych przepisami przypadkach. Ich znajomość dla dłużnika jest równie istotna co znajomość samych terminów przedawnienia (na ich temat można poczytać TUTAJ). Wierzyciele wprawdzie skrzętnie wykorzystują każdą okazję do przedłużenia możliwości dochodzenia swoich należności, jednakże czasami można się przed tym ustrzec.

Uznanie długu – bądź ostrożny

Uznanie długu (roszczenia) to jeden ze sposobów na przerwanie biegu przedawnienia zadłużenia. Przy czym w odróżnieniu od innych przewidzianych ustawą sposobów, jest to czynności dokonywana przez samego dłużnika, a nie wierzyciela i to bez angażowania sądu. Co istotne dłużnik może dokonać uznania roszczeń już przez samo podjęcie określonej aktywności i to bez wyraźnego zakomunikowania takiego zamiaru. Możliwość tę niestety skrzętnie wykorzystują wierzyciele, których roszczenie uległo przedawnieniu.

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie jest jedną z podstawowych i najstarszych instytucji Prawa cywilnego. Jego istota polega na tym, że po upływie określonego terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie majątkowe (dłużnik), może uchylić się od jego zaspokojenia (np. odmówić zapłaty przedawnionej należności). Przedawniony dług istnieje nadal (nie jest umarzany), jednakże dłużnik uzyskuje prawo zgłoszenia zarzutu wyłączającego możliwość jego dochodzenia przed sądem (powszechnym lub arbitrażowym), jak i w postępowaniu egzekucyjnym.