Abolicja ZUS 2019 – jest projekt ustawy!

Abolicja ZUS za niezapłacone składki w 2019 r.? Wszystko wskazuje na taką możliwość. Pojawił się bowiem projekt kolejnej ustawy abolicyjnej. Przewiduje on umorzenie niezapłaconych składek ZUS za lata 1999-2018. Z abolicji będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca.

Abolicja ZUS 2019 tylko dla przedsiębiorcy

Propozycja projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalności gospodarczą została przedstawiona przez Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS, działający w ramach Rady Przedsiębiorców – organu doradczego i opiniodawczego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (Źródło)

Pismo w sprawie podjęcia działań legislacyjnych TUTAJ

Umorzenie składek ZUS będzie przysługiwało każdej osobie, która prowadziła pozarolniczą działalność w okresie od dnia 01 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – czyli w okresie ostatnich 20 lat. Co ważne, bez znaczenie będzie przyczyna powstania zadłużenia.

Jednakże abolicja ma objąć jedynie samych przedsiębiorców. Co oznacza, że składki za pracowników będzie trzeba nadal spłacać – ich abolicja nie obejmie.

Co dokładnie obejmuje abolicja?

Umorzeniu będą podlegały składki z tytułu:

– ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy.

Ponadto umorzone mają zostać koszty związane z dochodzeniem wyżej wskazanych należności ZUS:

– odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, koszty egzekucyjne.

Umorzeniu mając podlegać również nieuiszczone należności, które przed wejściem w życie nowej ustawy abolicyjnej zostały objęte układem ratalnym.

Wniosek o umorzenie składek ZUS

Abolicja będzie następowała na wniosek przedsiębiorcy. Na jego złożenie będzie on miał dwa lata licząc od daty wejścia w życie nowej ustawy abolicyjnej. Zgodnie z projektem już sam wniosek o umorzenie składek ZUS będzie skutkował wstrzymaniem prowadzonych dotychczas postępowań egzekucyjnych.

Abolicja ZUS 2019
abolicja zus 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *