Odpowiedzialność członka zarządu za zadłużenie spółki w ZUS

Odpowiedzialność członka zarządu za zadłużenie spółki z o.o., jak również spółki akcyjnej z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne jest solidarna. Oznacza to, że ZUS może przenieść odpowiedzialność za długi spółki na każdą osobę, która w czasie powstawania zadłużenia spółki wchodziła w skład jej zarządu.

Podstawa prawa odpowiedzialność członka zarządu za zadłużenie spółki w ZUS

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z tytułu składek na ubezpieczenia słoneczne wynika z przepisów art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z przepisami art. 116 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio m.in. przepisy art. 116 Ordynacji podatkowej.

Stosowanie zaś do treści art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu.

Przy czym w sytuacji gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości spółki względem ZUS odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki względem ZUS ponosi również były już członek zarządu oraz były pełnomocnik lub wspólnik spółki w organizacji.

Zakres odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki

Stosownie do treści przepisów art. 116 § 2. Ordynacji podatkowej, odpowiedzialność członka zarządu obejmuje wyłącznie zadłużenie z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez niego obowiązków członka zarządu.

Warunki nałożenia odpowiedzialności na członka zarządu

Jak wynika z treści przepisów art. 116 Ordynacji podatkowej odpowiedzialność członka zarządu z tytułu zadłużenia spółki w ZUS może zostać orzeczona, jeżeli zostaną spełniona łącznie dwa warunki:

– zadłużenie dotyczy zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez niego obowiązków członka zarządu

– wcześniej prowadzone postępowanie egzekucyjne względem spółki okaże się bezskuteczne w czułości lub w części;

o ile członek zarządu:

– nie wykaże, że

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu

lub

  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;

lub

– nie wskaże mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości spółki w znacznej części.

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki

Jak już wskazano powyżej, jednym z warunków nałożenia odpowiedzialności na członka zarządu za zobowiązania spółki względem ZUS jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej z majątku spółki.

Oczywiście, aby ZUS mógł w ogóle powoływać się na bezskuteczność egzekucji prowadzonej względem spółki, egzekucja ta musi zostać wcześniej wszczęta.

Ponadto, musi ona być prowadzona w stosunku do całego majątku spółki i wyczerpywać wszelkie możliwe sposoby jej prowadzenia.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22.02.2005 r. (III SA 2984/03), bezskuteczność egzekucji, o której mowa w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej ma miejsce wówczas, gdy egzekucja dotyczyła całego ujawnionego za pomocą odpowiednich procedur majątku spółki, a wierzyciel wyczerpał wszelkie sposoby egzekucji, jednak cel egzekucji – jakim jest wyegzekwowanie wszystkich zaległości podatkowych, nie został osiągnięty.

Kiedy przedawnia się odpowiedzialność członka zarządu za zadłużenie spółki względem ZUS

Zgodnie z treścią art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej, decyzja nakładająca na członka zarządu odpowiedzialność za zobowiązania spółki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne nie może zostać wydana po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość składkowa.

W kolejnym wpisie napiszę jak się bronić przed odpowiedzialnością za zadłużenie spółki z tytułu składek ZUS.

Jeżeli wobec Ciebie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki względem ZUS i potrzebujesz pomocy prawnej napisz do mnie na maila mh@kancelariamh.pl lub zadzwoń pod nr 601 153 747

Odpowiedzialność członka zarządu za zadłużenie spółki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *