Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej stanowi jedną z dotkliwszych sankcji jakich może spodziewać się niewypłacany dłużnik ze strony wierzycieli. Przy czym o nałożeniu zakazu zawsze decyduje sąd a samo zaniechanie spłaty zadłużenia nie daje jeszcze podstawy do jego orzeczenia.

Konsekwencje orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej orzekany jest na okres od jednego do dziesięciu lat.

Orzeczenie zakazu pozbawia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i w ramach spółki cywilnej

Biorąc pod uwagę realia rynkowe, przedmiotowy zakaz w sposób istotny ogranicza możliwość pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia i umowy o dzieło).

Ponadto sąd może orzec zakaz pełnienia funkcji:

– zarządcy sukcesyjnego,

– członka rady nadzorczej,

– członka komisji rewizyjnej,

– reprezentanta lub pełnomocnika

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności,
 • spółki handlowej,
 • przedsiębiorstwa państwowego,
 • spółdzielni,
 • fundacji lub stowarzyszenia

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może stanowić pewne utrudnienie na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Więcej na ten temat we wpisie Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a upadłość konsumencka

Wobec kogo może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

W sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej orzekają sądy upadłościowe, których lista dostępna jest TUTAJ

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ma charakter wyłącznie fakultatywny, a co za tym idzie nie musi być on orzekany w każdym przypadku.

Podejmując decyzje w przedmiocie nałożenia przedmiotowego zakazu sąd bierze pod uwagę:

 • stopień winy oraz
 • skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać orzeczony w stosunku do osoby, która ze swojej winy:

 • będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, ze swojej winy nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, albo
 • faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, albo
 • po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy, albo
 • jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo
 • jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej można nałożyć także na osobę, wobec której:

 • już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego;
 • ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości.

Ponadto zakaz działalności gospodarczej można orzec w stosunku do dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli jego niewypłacalność jest następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa.

Kto może wystąpić o wydanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wszczyna się wyłącznie na wniosek. Postępowanie to nie jest prowadzone z urzędu.

Wniosek o wydanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może złożyć:

 • wierzyciela;
 • tymczasowego nadzorcy sądowego;
 • zarządcy przymusowego;
 • syndyka;
 • prokuratora;
 • Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Komisji Nadzoru Finansowego. 

Należy przy tym zaznaczyć, że późniejsze zaspokojenie należności wierzyciela będącego wnioskodawcą nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy. Bez znaczenia jest również późniejsze wygaśnięcie w toku postępowania funkcji tymczasowego nadzorcy, zarządcy przymusowego lub syndyka.

Z mojego doświadczenia winiak, że z wnioskiem o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej najczęściej występuje ZUS oraz Urzędy Skarbowe. Dlatego też należy unikać zaległości w płatności składek na ubezpieczenia społeczne, jak i zobowiązań podatkowych.

Kiedy nie można orzec zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Nie orzeka się zakazu, jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte w terminie:

 • trzech lat licząc od daty ustania stanu niewypłacalności albo wygaśnięcia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W przypadku gdy wcześniej był składany wniosek o ogłoszenie upadłości, nie orzeka się zakazu, jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte w terminie:

 • roku licząc od daty umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu ubóstwa masy (art. 13 Prawa upadłościowego).

Jeżeli wobec Ciebie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i potrzebujesz pomocy prawnej napisz do mnie na maila mh@kancelariamh.pl lub zadzwoń pod nr 601 153 747

O tym jak bronić się przed zakazem prowadzenia działalności gospodarczej przeczytasz TUTAJ

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *