Weksel – czym jest i do czego służy?

Weksel jest papierem wartościowym, który zawiera w sobie zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty określonej w nim sumy pieniędzy. W zależności od osoby dłużnika (tj. osoby zobowiązanej do zapłaty) wyróżnia się dwa rodzaje weksli: weksel własny (sola) oraz weksel trasowany (ciągniony). W przypadku weksla własnego zobowiązanym do zapłaty jest jego wystawca. Natomiast w przypadku weksla trasowanego zobowiązanym do zapłaty jest nie jego wystawca, a osoba wskazana przez wystawcę. Aktualnie w obrocie nie spotyka się już weksli trasowanych.

Weksle jako sposób zabezpieczenia roszczeń

Weksle zasadniczo pełni trzy podstawowe funkcji: płatniczą, obiegową i zabezpieczającą. Przy czym aktualnie wystawiane weksle w przeważającej mierze pełnią wyłącznie trzecią funkcję, tj. zabezpieczającą, inaczej zwaną też gwarancyjną.

Z uwagi na swoje szczególne właściwości weksel stanowi jeden z popularniejszych sposobów zabezpieczenia roszczeń z tytułu kredytów i pożyczek, czy też umów leasingowych. Znacząco przyśpiesza on bowiem i ułatwia uzyskanie tytułu wykonawczego uprawniającego do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Co więcej odbywa się to mniejszym nakładem finansowym.

Na podstawie weksla sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Ów nakaz zapłaty posiada szczególne właściwości, które sprawiają, że egzekucja roszczeń jest o wiele szybsza, a przez to i skuteczniejsza niż w przypadku innych tytułów egzekucyjnych.

Mianowicie nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się natychmiast wykonalny już po upływie wskazanego w nim terminu do zaspokojenia roszczenia – dwóch tygodni. Nie zmienia tego nawet skuteczne zaskarżenie nakazu zapłaty, tj. wniesienie zarzutów. Oznacza to, że nawet pomimo prowadzenia postępowania sądowego wierzyciel będzie mógł wszcząć i prowadzić postępowanie egzekucyjne przed jego prawomocnym zakończeniem – oczywiście po uzyskaniu klauzuli wykonalności.

Co więcej wniesienie zarzutów co do zasady wiąże się z koniecznością uiszczenia przez dłużnika nie małej opłaty sądowej, która może stanowić istotną barierę w podjęciu skutecznej obrony.

Elementy weksla własnego

Treść weksla określają przepisy zawarte w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe. Zgodnie z ich treścią weksel dla swej ważności powinien zawiera następujące elementy:

  • nazwę „weksel” w treści dokumentu, w języku, w jakim został on wystawiony;
  • bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej w nim sumy pieniędzy; 3
  • termin płatności;
  • miejsca płatności;
  • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie ma być dokonana płatność;
  • data i miejsce wystawienia wekslu;
  • podpis wystawcy wekslu.

Co do zasady nie będzie uważany za weksel własny dokument, któremu brak jednego z wyżej wskazanych elementów. Niemniej przepisy przewidują tu pewne wyjątki:

  • weksel własny bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem;
  • w braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia wekslu uważa się za miejsce jego płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy;
  • weksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, podanym obok nazwiska wystawcy.

Ponadto przepisy dopuszczają wystawienie weksla in blanco. Informacje na jego temat można znaleźć TUTAJ.

Weksel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *