Wynagrodzenie z umowy zlecenia lepiej chronione przed komornikiem

Z początkiem 2019 r. w życie weszły przepisy, dzięki którym wynagrodzenie z umowy zlecenia oraz z innych umów cywilnoprawnych jest chronione przed zajęciem komorniczym w stopniu równym wynagrodzeniu z umowy o pracę. Wszystko za sprawą dodania § 21 do art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z treścią którego do wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy określające granicę potrącenia i wysokość kwoty wolnej od zajęcia. Zmiany te niewątpliwie ułatwią życie niejednemu dłużnikowi i pozwolą na wyjście z szarej strefy.

Temat ten był już przeze mnie poruszany na moim blogu dotyczącym upadłości konsumenckiej (link TUTAJ), niemniej postanowiłem go rozwinąć w związku wyjaśnieniami jakich udzieliło Ministerstwo Sprawiedliwości na zapytanie ze strony Redakcji Rzeczpospolitej (źródło)

Kiedy wynagrodzenie z umowy zlecenia objęte jest ochroną?

Zgodnie z brzemieniem przepisów art. 833 § 21 Kodeksu postępowania cywilnego:

„Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.”

W związku z powyższym, aby wynagrodzenie z umowy zlecenia lub umowy o dzieło podlegało takiej samej ochronie jak wynagrodzenie z umowy o pracę muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • wynagrodzenie otrzymywane z tytułu danej umowy musi mieć charakter powtarzalny,

a ponadto musi ono:

  • zapewniać dłużnikowi utrzymanie

albo

  • stanowić jego jedyne źródło dochodu.

Wątpliwości interpretacyjne przepisów

Ponieważ pojawiły się pewne wątpliwości co do rozumienia treści powyższego przepisu, m.in. tego kiedy wynagrodzenia ma charakter powtarzalny oraz jak należy interpretować sformułowanie „zapewnienie utrzymania”, Redakcja Rzeczpospolitej zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o ich wyjaśnienie.

Poniżej skrócona treść odpowiedzi uzyskanych na następujące pytania :

Jak należy rozumieć pojęcie „zapewnienie utrzymania”?

Należy przyjąć wyrażone w dotychczasowym orzecznictwie sądowym stanowisko, iż pojęciu temu należy nadawać szerokie znaczenie. Objęcie ochroną wynagrodzenia z danej umowy zależy wyłącznie od ustalenia, czy ma ono charakter periodyczny (powtarzający się) oraz czy spełnia pozostałe warunki.

Wynagrodzenia ma charakter periodyczny (powtarzający się) jeżeli jest wypłacane okresowo w powtarzających się odstępach czasu.

Jak ustalać kwotę wolną od zajęcia w razie łączenia etatu ze zleceniem?

Ustalenie wysokości kwoty wolnej od potrącenia powinno nastąpić z uwzględnieniem całości dochodu zsumowanego z obu umów. Pozostałe kwestie powinno wyjaśni orzecznictwo sądowe.

Czy dla ustalenia kwoty wolnej od zajęcia należy przyjąć kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.250 zł), czy minimalną stawkę godzinową zleceniobiorców (14,70 zł) pomnożoną przez liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu?

Przy ustalaniu kwoty wolnej od zajęcia należy przyjąć kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku gdy liczba godzin wypracowanych w danym miesiącu nie odpowiada pełnemu etatowi należy przyjąć w drodze analogii, że kwota wolna od zajęcia podlega obniżeniu jak przy zatrudnieniu na cześć etatu.

W odniesieniu do powyższego należy zaznaczyć, że jest to jedynie stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości i praktyka stosowania nowych przepisów, a zwłaszcza przyjęta w dalszej perspektywie czasu linia orzecznicza może pójść w innym kierunku.

Pełna treść odpowiedzi udzielnych przez Ministerstwo Sprawiedliwości dostępna TUTAJ.

Wynagrodzenie z umowy zlecenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *