Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w polskim systemie prawnym istnieje już od 2009 r. Jednakże dopiero od kilku lat rzeczywiście spełnia swoją funkcję i daje realne szanse na pozbycie się zadłużenia osobom popadłym w stan niewypłacalności. Do dnia 31 grudnia 2014 r. skorzystanie z niej było bowiem obwarowane wymogami, którym prawie żaden dłużnik nie był w stanie sprostać. Aktualnie może z niej skorzystać prawie każdy.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które popadły w stan niewypłacalności. Ma ono na celu umorzenie zadłużenia upadłego dłużnika, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest ogłaszana przez sąd upadłościowy wyłącznie na wniosek dłużnika. Wniosek o upadłość konsumencką składa się na urzędowym formularzu w sądzie upadłościowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Przygotowany przeze mnie wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z instrukcją jego wypełnienia można pobrać ze strony www.wniosekoupadlosckonsumencka.com.Natomiast listę sądów upadłościowych znajdziesz TUTAJ.

Zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Co do zasady umarzane są wszystkie zobowiązania, których nie uda się zaspokoić w postępowaniu upadłościowym lub w ramach ewentualnego planu spłaty wierzycieli. Dotyczy to również zadłużenia pochodzącego z prowadzeń wcześniej działalności gospodarczej. Dlatego też z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać byli przedsiębiorcy.

Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki. Mianowicie nie podlegają umorzeniu:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej na prowadzonym przeze mnie blogu www.upadłośćkonsumencka.com.pl .

Ponadto zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zapraszam na poświęcone jej forum www.upadlosckonsumencka.org

Upadłość konsumencka 2019 – link TUTAJ

upadłość konsumencka

Komentarze 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *