Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje w polskim systemie prawnym zaledwie kilka lat i w tym czasie zdążyło już okryć się złą sławą. Pomijając oczywisty fakt, że nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym często wydawane były i nadal są na skutek nadużyć ze strony firm windykacyjnych, odpowiedzialność z taki stan rzeczy ponoszą również sami pozwani.

Aby pozbawić mocy otrzymanego nakazu zapłaty i wykazać bezpodstawność roszczeń powoda wystarczającym jest bowiem złożenie jednego prostego pisma – sprzeciwu. Pozwani jednakże najczęściej nie czynią tego, lekceważąc otrzymany z sądu „wydruk”.

Wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty doręczany jest bowiem pozwanemu pocztą w postaci tzw. wydruku weryfikacyjnego. Nie jest on opatrzony ani podpisem, ani pieczęcią, a jedynie zaopatrzony w unikalny 20 znakowy kod. Dzięki temu kodowi można szybko potwierdzić jego autentyczność i zapoznać się z jego treścią w systemie teleinformatycznym e-sądu (www.e-sad.gov.pl).

Termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania nakazu zapłaty. Nie trzeba przy tym składać go osobiście na biurze podawczym sądu. Wystarczy, że przed upływem powyższego terminu sprzeciw zostanie nadany na poczcie na adres właściwego sądu.

Uchybienie powyższemu terminowi będzie skutkowało odrzuceniem sprzeciwu, a w konsekwencji uprawomocnieniem się nakazu zapłaty. Prawomocny nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym stanowi natomiast tytuł egzekucyjny, który po zaopatrzeniu go w klauzule wykonalności staje się tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Do którego sądu należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy wnieść do sądu, z którego ów nakaz został otrzymany. Aktualnie w kraju funkcjonuje jeden sąd wydający nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i jest nim Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. W związku z powyższym każdy sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy nadać na adres wyżej wskazanego sądu, tj. ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin (więcej na ten temat Tutaj)

Treść sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie wymaga żadnej szczególnej formy. Wystarczy tu zwykła forma pisemna. Aby był on skuteczny jego treść powinna zawierać co najmniej:

  • oznaczenie sądu, do którego jest wnoszony;
  • sygnaturę sprawy;
  • oznaczenie stron postępowania, tj. powoda i pozwanego;
  • wskazanie, że składane pismo stanowi sprzeciw i że nakaz zapłaty jest zaskarżany w całości lub w części. Jeżeli tylko w części, to należy wskazać w jakiej;
  • czytelny podpis;
  • odpis sprzeciwu, tj. jego drugi egzemplarz.

W przeciwieństwie do sprzeciwu od nakazu zapłaty w zwykłym postępowaniu upominawczym, sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie wymaga uzasadnienia. Oznacza to, że nie trzeba podnosić jakichkolwiek zarzutów.

Opłaty od sprzeciwu do nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie wiąże się zasadniczo z jakimikolwiek kosztami. Sprzeciw jest bowiem wolny od opłaty sądowej i jedyny nakład finansowy jaki trzeba poczynić to zakup znaczka pocztowego, aby wysłać sprzeciw do sądu.

Skutki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postepowaniu upominawczym

Jeżeli sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym został wniesiony w terminie, to zaskarżony nakaz traci moc, a sprawa przekazywana jest do sądu według właściwości ogólnej, tj. do sądu, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Następnie sąd, któremu została przekazana sprawa do dalszego prowadzenia zobowiązuje powoda, do przedłożenia wszystkich dokumentów, z których ma być przeprowadzony dowód, tj. powołanych w pozwie. Po ich otrzymaniu są one doręczane pozwanemu, który w tym momencie powinien ustosunkować się do twierdzeń powoda zawartych w pozwie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *