Postępowanie egzekucyjne – zmiany na 2019 r.

Wraz z nadejściem nowego roku w życie wejdzie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Przepisy rzeczonej ustawy wprowadzają nie tylko ważne zmiany dotyczące zasad działania komorników sądowych, ale również modyfikujące postępowanie egzekucyjne. Zmiany te w swym założeniu mają poprawić funkcjonowanie zarówno organów egzekucyjnych, jak i sądowych, a co za tym idzie usprawnić przebieg postępowania egzekucyjnego i zabezpieczyć poszanowanie praw dłużnika. Poniżej garść najistotniejszych zmian.

Nagrywanie czynności egzekucyjnych

Nowe przepisy nakładają na komornika obowiązek utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebieg określonych czynności egzekucyjnych przeprowadzanych poza kancelarią. Do czynności tych należą m.in.:

 • zajęcie ruchomości;
 • licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej;
 • licytacja nieruchomości;
 • oględziny nieruchomości;
 • opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy;
 • wydanie ruchomości i nieruchomości;
 • przymusowe otwarcie pomieszczenia;
 • przeszukanie mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika.

Komornik zobowiązany jest przy tym umożliwić stronom i uczestnikom postępowania zapoznanie się z zapisem obrazu i dźwięku w siedzibie kancelarii komorniczej. Jednakże ani stronom, ani uczestnikom postępowania nie wydaje się zapisu obrazu i dźwięku.

Nowe wydziały w sądach

W sądach rejonowych utworzone zostaną wydziały egzekucyjne, które mają przejąć od wydziałów cywilnych realizację czynności dotyczących postępowań egzekucyjnych. Do ich zadań będzie należało m.in. rozpoznawanie spraw o:

 • nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym;
 • ze skarg na czynności komornika sądowego;
 • wyłącznie komornika sądowego;
 • ustanowienie kuratora w postępowaniu egzekucyjnym;
 • zwolnienie od kosztów sądowych w rozpoznawanych sprawach oraz zwolnienie od kosztów komorniczych.

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji będzie doręczany

Odpis planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji ma być doręczany zarówno dłużnikowi, jak i osobom uczestniczącym w podziale oraz innym osobom, które zgłosiły swój udział, a ich należności nie zostały uwzględnione w podziale. Dotychczas jedynie informowano o jego sporządzeniu.

W związku z powyższym termin do wniesienia zarzutów przeciwko planowi podziału biegnie od dnia jego doręczenia, a nie jak dotychczas od dnia jego sporządzenia.

Skarga na czynności komornika na formularzu

Dłużnik będzie miał możliwość wniesienia skargi na czynności komornika na urzędowym formularzu. Przy czym komornik będzie doręczał dłużnikowi urzędowy formularz skargi przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Formularz skargi będzie doręczany również strony i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, o ile czynność ta nie podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej. Wprowadzenie urzędowego formularza skargi ma zmniejszyć liczby przypadków odrzucania skarg z przyczyn formalnych.

Większa odpowiedzialność komorników

W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może obciążyć go kosztami postępowania wywołanego skargą. Dotychczas to uczestnik postępowania, mimo że nie ponosił odpowiedzialności za czynność dokonaną przez komornika z oczywistym naruszeniem prawa, był zobowiązany do zwrócenia skarżącemu kosztów postępowania.

Postępowanie egzekucyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *