Uznanie długu – bądź ostrożny

Uznanie długu (roszczenia) to jeden ze sposobów na przerwanie biegu przedawnienia zadłużenia. Przy czym w odróżnieniu od innych przewidzianych ustawą sposobów, jest to czynności dokonywana przez samego dłużnika, a nie wierzyciela i to bez angażowania sądu. Co istotne dłużnik może dokonać uznania roszczeń już przez samo podjęcie określonej aktywności i to bez wyraźnego zakomunikowania takiego zamiaru. Możliwość tę niestety skrzętnie wykorzystują wierzyciele, których roszczenie uległo przedawnieniu.

Jakie ryzyko niesie za sobą weksel in blanco?

Weksel in blanco to jeden z popularniejszych sposobów zabezpieczenia wykonania umowy. Powszechnie korzystają z niego zarówno banki i firmy pożyczkowe, jak i przedsiębiorcy we wzajemnych relacjach. Weksel in blanko zawdzięcza swoją popularność prostocie formy. Do jego wystawienia wystarczy bowiem zwykła kartka papieru. Nie potrzeba tu żadnych urzędowych blankietów, dodatkowych opłat, czy też wizyt u notariusza. Stąd też weksel in blanco to spora wygoda dla wierzyciela. Niestety ta wygoda okupiona jest sporym ryzykiem dla dłużnika – wystawcy weksla.

Odpowiedzialność karna dłużnika

Jedno z częstszych pytań, które słyszę podczas rozmów z osobami stojącymi przed widmem bankructwa brzmi: „Czy za długi można trafić do więzienia”. Oczywiście nie. Brak spłaty posiadanych zobowiązań co do zasady nie rodzi bowiem odpowiedzialności karnej. Wyjątek stanowi tu jedynie niepłacenie alimentów. Poza przestępstwem niealimentacji nawet umyślne zaniechanie spłaty długu nie będzie rodziło żadnych negatywnych skutków na gruncie prawa karnego. O ile jednak sam brak spłaty długu nie jest zagrożony konsekwencjami karnymi, o tyle odpowiedzialność karna dłużnika grozi już za pewne działania, w następstwie których wierzyciel utracił możliwość zaspokojenia swoich należności z majątku dłużnika lub została ona ograniczona.

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie jest jedną z podstawowych i najstarszych instytucji Prawa cywilnego. Jego istota polega na tym, że po upływie określonego terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie majątkowe (dłużnik), może uchylić się od jego zaspokojenia (np. odmówić zapłaty przedawnionej należności). Przedawniony dług istnieje nadal (nie jest umarzany), jednakże dłużnik uzyskuje prawo zgłoszenia zarzutu wyłączającego możliwość jego dochodzenia przed sądem (powszechnym lub arbitrażowym), jak i w postępowaniu egzekucyjnym.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w polskim systemie prawnym istnieje już od 2009 r. Jednakże dopiero od kilku lat rzeczywiście spełnia swoją funkcję i daje realne szanse na pozbycie się zadłużenia osobom popadłym w stan niewypłacalności. Do dnia 31 grudnia 2014 r. skorzystanie z niej było bowiem obwarowane wymogami, którym prawie żaden dłużnik nie był w stanie sprostać. Aktualnie może z niej skorzystać prawie każdy.

Weksel – czym jest i do czego służy?

Weksel jest papierem wartościowym, który zawiera w sobie zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty określonej w nim sumy pieniędzy. W zależności od osoby dłużnika (tj. osoby zobowiązanej do zapłaty) wyróżnia się dwa rodzaje weksli: weksel własny (sola) oraz weksel trasowany (ciągniony). W przypadku weksla własnego zobowiązanym do zapłaty jest jego wystawca. Natomiast w przypadku weksla trasowanego zobowiązanym do zapłaty jest nie jego wystawca, a osoba wskazana przez wystawcę. Aktualnie w obrocie nie spotyka się już weksli trasowanych.