Odpowiedzialność karna dłużnika

Jedno z częstszych pytań, które słyszę podczas rozmów z osobami stojącymi przed widmem bankructwa brzmi: „Czy za długi można trafić do więzienia”. Oczywiście nie. Brak spłaty posiadanych zobowiązań co do zasady nie rodzi bowiem odpowiedzialności karnej. Wyjątek stanowi tu jedynie niepłacenie alimentów. Poza przestępstwem niealimentacji nawet umyślne zaniechanie spłaty długu nie będzie rodziło żadnych negatywnych skutków na gruncie prawa karnego. O ile jednak sam brak spłaty długu nie jest zagrożony konsekwencjami karnymi, o tyle odpowiedzialność karna dłużnika grozi już za pewne działania, w następstwie których wierzyciel utracił możliwość zaspokojenia swoich należności z majątku dłużnika lub została ona ograniczona.

Udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela – art. 300 Kodeksu karnego:


§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,

  • podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,

  • podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca

  • podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Więcej na temat przestępstwa udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela TUTAJ

Pozorne bankructwo – art. 301 Kodeksu karnego:


§ 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku,

  • podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności.

§ 3. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania,

  • podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Więcej na temat przestępstwa pozornego bankructwa TUTAJ

Faworyzowanie wierzycieli – art. 302 Kodeksu karnego


§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych,

  • podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości,

  • podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w § 2 postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda.

Więcej na temat przestępstwa faworyzowania wierzycieli TUTAJ

Odpowiedzialność karna dłużnika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *