Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie jest jedną z podstawowych i najstarszych instytucji Prawa cywilnego. Jego istota polega na tym, że po upływie określonego terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie majątkowe (dłużnik), może uchylić się od jego zaspokojenia (np. odmówić zapłaty przedawnionej należności). Przedawniony dług istnieje nadal (nie jest umarzany), jednakże dłużnik uzyskuje prawo zgłoszenia zarzutu wyłączającego możliwość jego dochodzenia przed sądem (powszechnym lub arbitrażowym), jak i w postępowaniu egzekucyjnym.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w polskim systemie prawnym istnieje już od 2009 r. Jednakże dopiero od kilku lat rzeczywiście spełnia swoją funkcję i daje realne szanse na pozbycie się zadłużenia osobom popadłym w stan niewypłacalności. Do dnia 31 grudnia 2014 r. skorzystanie z niej było bowiem obwarowane wymogami, którym prawie żaden dłużnik nie był w stanie sprostać. Aktualnie może z niej skorzystać prawie każdy.

Weksel – czym jest i do czego służy?

Weksel jest papierem wartościowym, który zawiera w sobie zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty określonej w nim sumy pieniędzy. W zależności od osoby dłużnika (tj. osoby zobowiązanej do zapłaty) wyróżnia się dwa rodzaje weksli: weksel własny (sola) oraz weksel trasowany (ciągniony). W przypadku weksla własnego zobowiązanym do zapłaty jest jego wystawca. Natomiast w przypadku weksla trasowanego zobowiązanym do zapłaty jest nie jego wystawca, a osoba wskazana przez wystawcę. Aktualnie w obrocie nie spotyka się już weksli trasowanych.