Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia następuje tylko w określonych przepisami przypadkach. Ich znajomość dla dłużnika jest równie istotna co znajomość samych terminów przedawnienia (na ich temat można poczytać TUTAJ). Wierzyciele wprawdzie skrzętnie wykorzystują każdą okazję do przedłużenia możliwości dochodzenia swoich należności, jednakże czasami można się przed tym ustrzec.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje w polskim systemie prawnym zaledwie kilka lat i w tym czasie zdążyło już okryć się złą sławą. Pomijając oczywisty fakt, że nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym często wydawane były i nadal są na skutek nadużyć ze strony firm windykacyjnych, odpowiedzialność z taki stan rzeczy ponoszą również sami pozwani. Aby pozbawić mocy otrzymanego nakazu zapłaty i wykazać bezpodstawność roszczeń powoda wystarczającym jest bowiem złożenie jednego prostego pisma – sprzeciwu. Pozwani jednakże najczęściej nie czynią tego, lekceważąc otrzymany z sądu „wydruk”.

Co to jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to rodzaj funduszu inwestycyjnego. Jego działalność sprowadza się do inwestowania pieniędzy uczestników funduszu w określone aktywa, w tym zwłaszcza w wierzytelności (sekurytyzacja długów). Stąd też każdy, kto posiada zadłużenie w bankach, firmach pożyczkowych lub innych instytucjach finansowych prędzej czy później stanie się dłużnikiem takiego funduszu.

Uznanie długu – bądź ostrożny

Uznanie długu (roszczenia) to jeden ze sposobów na przerwanie biegu przedawnienia zadłużenia. Przy czym w odróżnieniu od innych przewidzianych ustawą sposobów, jest to czynności dokonywana przez samego dłużnika, a nie wierzyciela i to bez angażowania sądu. Co istotne dłużnik może dokonać uznania roszczeń już przez samo podjęcie określonej aktywności i to bez wyraźnego zakomunikowania takiego zamiaru. Możliwość tę niestety skrzętnie wykorzystują wierzyciele, których roszczenie uległo przedawnieniu.

Jakie ryzyko niesie za sobą weksel in blanco?

Weksel in blanco to jeden z popularniejszych sposobów zabezpieczenia wykonania umowy. Powszechnie korzystają z niego zarówno banki i firmy pożyczkowe, jak i przedsiębiorcy we wzajemnych relacjach. Weksel in blanko zawdzięcza swoją popularność prostocie formy. Do jego wystawienia wystarczy bowiem zwykła kartka papieru. Nie potrzeba tu żadnych urzędowych blankietów, dodatkowych opłat, czy też wizyt u notariusza. Stąd też weksel in blanco to spora wygoda dla wierzyciela. Niestety ta wygoda okupiona jest sporym ryzykiem dla dłużnika – wystawcy weksla.

Odpowiedzialność karna dłużnika

Jedno z częstszych pytań, które słyszę podczas rozmów z osobami stojącymi przed widmem bankructwa brzmi: „Czy za długi można trafić do więzienia”. Oczywiście nie. Brak spłaty posiadanych zobowiązań co do zasady nie rodzi bowiem odpowiedzialności karnej. Wyjątek stanowi tu jedynie niepłacenie alimentów. Poza przestępstwem niealimentacji nawet umyślne zaniechanie spłaty długu nie będzie rodziło żadnych negatywnych skutków na gruncie prawa karnego. O ile jednak sam brak spłaty długu nie jest zagrożony konsekwencjami karnymi, o tyle odpowiedzialność karna dłużnika grozi już za pewne działania, w następstwie których wierzyciel utracił możliwość zaspokojenia swoich należności z majątku dłużnika lub została ona ograniczona.